Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: JIJ! Advies en Coaching bv die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen en of organisaties die een dienst afnemen van JIJ! Advies en Coaching bv;
 • Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en JIJ! Advies en Coaching bv betreffende een overeengekomen dienstverlening als individuele begeleiding, dagbesteding, coördinatie, advies, coaching, een training, workshop, lezing of andere dienst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen JIJ! Advies en Coaching bv en opdrachtgever waarop JIJ! Advies en Coaching bv deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met JIJ! Advies en Coaching bv voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;
 • Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van opdrachtgever worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.

 

Artikel 3. Offertes en prijzen

 • De door JIJ! Advies en Coaching bv gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. JIJ! Advies en Coaching bv behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht;
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW. Sommige diensten zijn btw-vrijgesteld. Dit wordt in de offerte aangegeven.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij JIJ! Advies en Coaching bv beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • JIJ! Advies en Coaching bv zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JIJ! Advies en Coaching bv het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 • JIJ! Advies en Coaching bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JIJ! Advies en Coaching bv is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 • De overeenkomst tussen JIJ! Advies en Coaching bv en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
 • Indien wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal JIJ! Advies en Coaching bv de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

Artikel 6. Geheimhouding

 • Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomsten van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.

 

Artikel 7. Opzegging

 • Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst mondeling of schriftelijk opzeggen;
 • Indien door opzegging van opdrachtgever kosten voortvloeien doordat JIJ! Advies en Coaching bv haar verplichtingen jegens deelnemers niet of niet afdoende kan nakomen, worden die kosten verhaald voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8. Gebreken, klachtentermijn

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan JIJ! Advies en Coaching bv;
 • Indien een klacht gegrond is, zal JIJ! Advies en Coaching bv de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor JIJ! Advies en Coaching bv of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden;
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal JIJ! Advies en Coaching bv slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 9. Honorarium

 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst afhankelijk van de aard van de opdrachtverlening een vast honorarium overeenkomen voor de duur van een project, dan wel een uurtarief hanteren.
 • Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.
 • Indien JIJ! Advies en Coaching bv met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is JIJ! Advies en Coaching bv desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. JIJ! Advies en Coaching bv mag prijsstijgingen doorberekenen, indien JIJ! Advies en Coaching bv kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

 

Artikel 10. Betaling

 • Betaling vindt slechts plaats na facturering van JIJ! Advies en Coaching bv aan opdrachtgever. Opdrachtgever betaalt deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondeling als schriftelijk gemaakte afspraken.
 • Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald krijgt de opdrachtgever een betalingsherinnering toegestuurd. Voldoet de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is JIJ! Advies en Coaching bv gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor de rekening van de cliënt.
 • Bij een betalingsachterstand is JIJ! Advies en Coaching bv gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is JIJ! Advies en Coaching bv gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien JIJ! Advies en Coaching bv aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 • De aansprakelijkheid van JIJ! Advies en Coaching bv  is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JIJ! Advies en Coaching bv.
 • JIJ! Advies en Coaching bv is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 12. Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JIJ! Advies en Coaching bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JIJ! Advies en Coaching bv niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • JIJ! Advies en Coaching bv heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JIJ! Advies en Coaching bv haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van JIJ! Advies en Coaching bv opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door JIJ! Advies en Coaching bv niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien JIJ! Advies en Coaching bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c. q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

 

 

Artikel 13. Geschillenbeslechting

 • Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.
 • Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig lid 1. is de rechter in de woonplaats van JIJ! Advies en Coaching bv bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft JIJ! Advies en Coaching bv het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.